1.INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ

 

Joanna Gołąbek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SWADOS, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą Odechów 201; 26-640 Skaryszew, NIP: 7963007407, REGON: 520438946 , adres poczty elektronicznej: kontakt@swados.pl, numer telefonu: 697 817 880 jako Administrator Państwa danych osobowych dba o Państwa prywatność, dlatego w oparciu o przepisy rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Administratora  danych osobowych, w tym o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą platformę internetową.

Administrator  zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Staramy się zapewnić Państwu przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy tworzeniu konta w serwisie swados.pl oraz zawieraniu umowy. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

W toku przetwarzania danych  osobowych zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), stosujemy postanowienia RODO i informujemy o takim zdarzeniu organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.


2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


2.1 Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu www.swados.pl zwanego dalej „Sklepem” jest  SWADOS Joanna Gołąbek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą: Odechów 201; 26-640 Skaryszew

2.2 W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, skontaktuj się z nami:
a) pisemnie na adres:  SWADOS Joanna Gołąbek Odechów 201; 26-640 Skaryszew
b) drogą mailową na adres:  kontakt@swados.pl ,

c) telefonicznie: 697 817 880

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

3.1    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientów korzystających ze Sklepu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane związane z realizacją zamówienia, w tym płatnością. W wypadku Użytkowników lub Klientów nie będących konsumentami Administrator  może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.


3.2 W zależności od tego, z jakich funkcjonalności Sklepu Państwo korzystają przetwarzamy  dane podane dobrowolnie, w następujących celach i podstawach prawnych:

 

- Założenie i prowadzenie Konta użytkownika oraz Uwierzytelnienie Użytkownika – niezbędne informacje do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta; art.6 ust. 1 lit b RODO;

 

- Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta – niezbędne informacje do wykonania umowy w sprawie świadczenia usług zgodnie z Regulaminem; art.6 ust.1 lit. b RODO;

 

- Wyświetlanie strony www – uzasadniony interes polegający na świadczeniu i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami; art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

- Zagwarantowanie bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestracje adresów IP użytkowników Sklepu – uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzenia usług; art. 6 ust. 1 lit f RODO;

- Realizacja zamówienia lub ewentualnych reklamacji – niezbędne informacje do przetwarzania wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;

- Statystyki korzystania z poszczególnych funkcji Sklepu oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu i zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – informacje ułatwiające korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawa funkcjonalności usług, prowadzenie analiz aktywności użytkowników w Sklepie a także preferencji zakupowych; art.6 ust.1 lit. f RODO;

 

- Ustalenie i egzekucja roszczeń – ustalenie , dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi; art. 6 ust.1 lit. f RODO;

 

- Odpowiedź na zapytanie – Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy; art.6 ust. 1 lit. f RODO;

 

- Rozpatrzenie reklamacji, odwołań oraz wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO


4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE


4.1 Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
4.2 Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta w Sklepie dla celów realizacji usługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności i innych usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Po usunięciu konta Państwa dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących danych osobowych, które pozostawimy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń będących następstwem korzystania z usług Administratora, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

4.3 W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia do momentu wykonania umowy oraz zakończenia okresu posprzedażowego uprawniającego do określonych roszczeń względem Administratora (np. rękojmia/gwarancja).
4.4    Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
4.5   W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych albo w przypadku braku sprzeciwu – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
4.6   Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie  jedynie w przypadku i w zakresie w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu  w którym:
a)    przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych;
b)    ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron;
c)    cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub wyrażą Państwo weto przeciwko przetwarzaniu - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
4.7 Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.


5. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH


5.1 W związku z realizacją usług przez Administratora, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT, w tym odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług przez Internet, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności w przypadku  gdy składając zamówienie podmiot danych skorzystał ze sposobu płatności elektronicznych, podmiotom świadczące usługi księgowe, rachunkowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora inne drobne usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.


5.2  Państwa dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa -udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
5.3 Administrator wie, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie.  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania – obecnie Administrator nie korzysta z usług takich podmiotów. Podmioty, z którymi współpracuje Administrator, mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.


6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY


6.1 Zapewniamy realizację uprawnień wskazanych poniżej. Mogą Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania dane kontaktowe wskazane w pkt. 4 powyżej. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a)    Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
b)    Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu oraz ułatwieniem korzystania ze Sklepu, a także badaniem satysfakcji.
Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane, wobec wykorzystania których wniesiono sprzeciw.
c)     Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
- wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
- Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
- wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze Sklepu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
- Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
d)    Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Państwa wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.


Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
- gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
- gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
- gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- gdy wnieśli Pańswo sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe.
e)     Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:
-  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
-  uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
-  uzyskać kopię swoich danych osobowych.
f)      Jeśli Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
g)     Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które Państwo nam dostarczyli, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
h)    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6.2 Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny).
6.3 Ze względu na bezpieczeństwo danych, Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.
6.4 Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
6.5 Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień  występują Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Państwa ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas w trakcie aktualizacji naszego Sklepu wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowano.
6.6 Mogą do nas Państwo zgłaszać skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.


7. PROFILOWANIE


W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Państwa potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:
- wywołujące wobec Państwo skutki prawne,
- wpływające na Państwo w podobnie istotny sposób,

zapytamy Państwa o zgodę. Proszę pamiętać, że zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwo zgody pozostaje zgodne z prawem.

Dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą Administratora.


8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
- brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie (usługa świadczona droga elektroniczną),

- brak możliwości korzystania z usług Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną ).


9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Państwa konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. 

 

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator:
-   wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
-   stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
-   podejmuje ponadto niezbędne działania, by to podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
-   prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
-   w razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.


10. CIASTECZKA


Firma SWADOS Joanna Gołąbek gromadzi dane dotyczące ruchu odwiedzających Użytkowników na stronie Sklepu, co wymaga rejestracji adresów IP Użytkowników. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Administrator przetwarza również usuwane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu.


Administrator poinformuje Użytkowników o każdej zmianie Polityki Prywatności.